เทคโนโลยีของเรา
บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะผลิตสินค้าภายใต้แนวความคิด “สะอาดใหม่...คัดจากไร่” โดยผลิตภัณฑ์ไร่ทิพย์มีจุดเด่นอยู่ที่ คุณภาพ ความสดใหม่ สะอาด เม็ดใหญ่ อวบ ดีจากเนื้อใน เพราะไร่ทิพย์ ใส่ใจคัดสรรเมล็ดพันธุ์ชั้นยอดจากไร่ที่อุดมสมบูรณ์ของไทย ทั่วทุกภูมิภาคของไทย

ด้วยเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของไร่ทิพย์ ที่จะร่วมยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทยให้ได้บริโภคสินค้าที่มีคุณภาพ คัดสรรจากสายพันธุ์ดี ปลอดจาก
การตัดแต่งทางพันธุกรรม และสารเคมี ให้ผู้บริโภคมีสุขภาพอนามัยที่ดีที่สุด ด้วยจรรยาบรรณทางการตลาด คุณภาพ คุณธรรม นำธุรกิจ
ให้สมกับการเป็นผู้นำธุรกิจ และเป็นศูนย์รวมธัญพืช เครื่องเทศที่ดีที่สุดในประเทศไทย

ไร่ทิพย์ ใส่ใจทุกขั้นตอนการผลิต เริ่มตั้งแต่การเข้าไปดูการจัดเก็บของตัวแทนในแต่ละท้องถิ่น ก่อนนำมาเก็บรักษาในห้องเย็นที่สามารถปรับเปลี่ยนอุณหภูมิให้เหมาะสมกับวัตถุดิบแต่ละชนิด นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้ามาใช้ในกระบวนการคัดแยกเมล็ดธัญพืช
และควบคุมคุณภาพในการผลิตด้วยระบบตรวจสอบในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งการเลือกวัสดุของบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับสินค้าแต่ละประเภท
เพื่อความสวยงาม ทนทาน รักษาคุณภาพและสะดวกต่อการใช้งาน

ไร่ทิพย์
เป็นหนึ่งใน ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจพืชไร่ จากประสบการณ์ในธุรกิจผลผลิตทางการเกษตรกว่า 5 ทศวรรษ ไร่ทิพย์ มั่นใจในการเป็นศูนย์รวมแหล่งวัตถุดิบธัญพืชที่ดีที่สุดของประเทศไทย ในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าตลอดทั้งปี เรายังสามารถเตรียมวัตถุดิบได้หลากหลายรูปแบบ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละอุตสาหกรรม ซึ่งมีความแตกต่างออกไป ไม่ว่าจะเป็นขนาด หรือประเภทของเมล็ดธัญพืช